Richters Interieurbouw Eindhoven

Algemene Voorwaarden - Richters Interieurwerken

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven
d.d. 29-04-2014 onder nummer 60081260

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen waaronder maar niet beperkt tot uitvoering van werkzaamheden door of van Richters Interieurwerken.

2. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Richters Interieurwerken, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Eindhoven onder nummer 60081260 met als bedrijfsactiviteit Interieurbouw Gevestigd te Riethoven, Gerststraat 12, 5561AT Riethoven.

Opdrachtgever: Degene die in contact treedt met Opdrachtnemer en aan Opdrachtnemer opdracht(en) verstrekt. Indien deze namens een of meer anderen optreedt zullen allen worden aangemerkt als Opdrachtgever.

Opdracht: Het verzoek van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een offerte (aanbieding) van Opdrachtnemer door ondertekening heeft aanvaard dan wel dat de Opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft ondertekend en retour heeft gezonden aan Opdrachtnemer.

Artikel 2. Prijzen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na datum van de offerte, binnen welke termijn de offerte moet zijn aanvaard. Alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele veranderde omstandigheden, die invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.

2. Mondelinge overeenkomsten worden slechts bindend na een schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer. Tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen, gelden de opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben.

Artikel 3. Levering en annulering

1. Alle opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering. Er is nimmer sprake van een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

3. Indien de opgegeven leveringstermijnen niet haalbaar blijken te zijn (en deze worden opgeschort), terwijl deze niet meer te wijzigen zijn of dat het materiaal al binnen is zal een aanbetaling van 80% van het totaalbedrag van de Opdracht moeten worden gedaan.

4. Opdrachtnemer is niet tot levering gehouden ingeval van overmacht.

5. Als overmacht wordt aangemerkt, iedere van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid (voorzienbaar of onvoorzienbaar), waardoor de uitvoering der overeenkomst tijdelijk of blijvend is verhinderd.

6. Opdrachtgever kan de overeenkomst met Opdrachtnemer 3 dagen na het tot stand komen van deze overeenkomst schriftelijk annuleren. Opdrachtgever is bij annulering van de Opdracht Opdrachtnemer een bedrag verschuldigd van 25% van het bruto bedrag van de overeengekomen aankoopsom.

7. Bij annulering is de Algemene termijnenwet van toepassing. Bij een termijn van 3 dagen mogen minstens 2 van de 3 dagen geen zaterdag, zondag of feestdag zijn.

Artikel 4. Garantie

1. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door fabriek vastgestelde garantiebepalingen.

2. Na de oplevering van het werk geldt een garantietermijn van 12 maanden.

3. Opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellende juistheid van de gestelde gebreken te onderzoeken.

4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van de instructies dan wel wanneer de zaak voor andere dan de geëigende doeleinden is gebruikt.

5. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: het zelf (laten) doen van reparaties en/of wijzigingen aan de zaak; het gebruik van oliën, vetten e.d. in of nabij sloten, het plaatsen en/of gebruiken in vochtige ruimtes.

Artikel 5. Gebreken: klachttermijn

1. Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- Of de juiste zaken zijn geleverd; en
- Of de aangeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen (kwaliteits)eisen.

2. Indien gebreken of tekorten worden geconstateerd (zichtbaar of niet zichtbaar), dan dient Opdrachtgever deze binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.

3. Ook indien Opdrachtgever tijdig aan zijn verplichting onder artikel 5 lid 2 voldoet, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane opdrachten bestaan.

4. Indien de bezwaren van Opdrachtgever door Opdrachtnemer gegrond worden bevonden, heeft Opdrachtnemer het recht om alsnog producten van dezelfde soort te leveren/plaatsen dan wel naar haar keuze een prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietigen dan wel schadevergoeding te vorderen.

5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Opdrachtnemer worden geretourneerd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken aan het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot schade van derden of winstderving.

3. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die verband houdt met door Opdrachtgever voorgeschreven constructies of materialen of door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

Indien Opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt zijn alle betrokken partijen hoofdelijk aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor enige vordering die Opdrachtgever in verband met de Opdracht heeft.

Artikel 8. Overgang Risico/Vervoer/Aansprakelijkheid

1. Vanaf het moment, dat de producten een van de opslagplaats(en) van of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar Opdrachtgever zijn opgeslagen, verlaten zijn deze voor risico van Opdrachtgever.

2. Indien buiten de schuld van Opdrachtnemer de aanlevering niet op de daarvoor bepaalde tijd kan geschieden, worden de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.

3. Indien Opdrachtgever achterstallig is in het betalen van enige termijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan en de eerste oplevering uit te stellen tot alle vervallen termijnen zullen zijn betaald.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht

1. Alle op of bij het werk aangevoerde zaken blijven het eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, waaronder maar niet beperkt tot die van meerwerk, extra kosten en tussentijdse prijsverhogingen. Daarenboven levert Opdrachtnemer nu en in de toekomst alle zaken uit hoofde van de met Opdrachtgever gesloten en nog te sluiten overeenkomsten onder voorbehoud van een stil pandrecht op al die zaken ten gunste van Opdrachtnemer. Opdrachtgever krijgt, nadat het eigendomsvoorbehoud is vervallen, de zaken derhalve geleverd bezwaard met een stil pandrecht ten gunste van Opdrachtnemer. Deze pandrechten strekken tot meerdere zekerheid voor de betaling van al hetgeen Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft.

2. Eventuele tussenkomst van derden moet door Opdrachtgever direct worden medegedeeld. Kosten en/of verliezen, ontstaan door het niet direct mededelen, komen ten laste van Opdrachtgever.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient worden gedaan binnen 15 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze.

2. Na het verstrijken van de 15 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van verkoper en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling, ook indien zij handelt in opdracht en namens een derde.

Artikel 11. Incassokosten

Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12. Aanvullingen/afwijkingen van de algemene voorwaarden

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden en eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever kunnen tegenover Opdrachtnemer slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk door Opdrachtnemer zijn bevestigd. Opdrachtnemer is bevoegd van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een nader specifiek geval kunnen worden verbonden.

Artikel 13. Geschillen/Forumkeuze

Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

Artikel 14 Toepasselijk Recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.